වෝල් සහ වහලයේ මණ්ඩලයක් රෝල් පිහිටුවීම යන්ත්රය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!