වෝල් සහ වහලයේ මණ්ඩලයක් රෝල් පිහිටුවීම යන්ත්රය

අපට ඔබේ පණිවුඩය යවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!